Fundacja Memento

Aktualności

  • slajd buj
  • slajd ksiazka

Statut Fundacji

Tekst jednolity na dzień 01.12.2012 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „MEMENTO" - zwana dalej Fundacją ustanowiona przez: Macieja Józefa Frąckowiaka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Haliny Olszewskiej w Rawiczu za numerem Repertorium 5046/2006 z dnia 27.10.2006 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz. U. Nr. 46 z 1991 r. poz. 203, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. Nr 96 Z 2003 r. poz. 873 oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Jutrosin.

§ 3

Właściwym Ministrem jest Minister Zdrowia.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może działać w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 5

1. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą,
3. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową,
4. Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

§ 6

Fundacja może używać nazwę skróconą w brzmieniu: "MEMENTO".

§ 7

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

1. Używać będzie pieczęci: Fundacja „MEMENTO",
2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz stypendia i wyróżnienia, które może przyznawać osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

II. CELE FUNDACJI

§ 8

Celem fundacji jest działalność w sferze zadań publicznych z zakresu ochrony ludności, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:

1. Profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia oraz zabiegi lecznicze dla osób niepełnosprawnych, niezamożnych i starszych,
2. Lansowanie zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie wiedzy medycznej,
3. Działalność charytatywna, pomoc w dostępie do leków, środków medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i niezamożnych,
4. Opieka społeczna i wolontariat nad osobami niepełnosprawnymi i niezamożnymi,
5. Propagowanie metod leczniczych, uzupełniających medycynę współczesną oraz technik leczniczych, diagnostyki z zakresu medycyny dalekiego wschodu,
6. Organizowanie i finansowanie:

a) Leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
b) Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i leków,
c) Pomocy finansowej i materialnej dla osób niepełnosprawnych i niezamożnych,
d) Imprez i szkoleń promujących zdrowie i wiedzę medyczną.

7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8. Działalność wspomagająca funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
10. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
11. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
12. Promowanie idei wolontariatu krajowego, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich młodego pokolenia,
13. Przeciwdziałanie przemocy, bezdomności, ubóstwu i marginalizacji społecznej,
14. Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia,
15. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
16. Organizowanie spotkań, kursów, szkoleń, warsztatów dla polonii w trudnej sytuacji życiowej,
17. Wydawanie książek, ulotek i podobnych publikacji związanych z celami fundacji,
18. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków związanych z celami fundacji,
19. Prowadzenie telefonu zaufania,
20. Współpracę:

a) z instytucjami publicznymi i pozarządowymi,
b) z firmami farmaceutycznymi i innymi osobami fizycznymi w kraju i zagranicą, które wykazują zainteresowanie celem fundacji i wspieraniem.

III. SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje następujące działania:

1. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat profilaktyki ochrony zdrowia,
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia,
3. Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjentów,
4. Kształcenie oraz podnoszenie wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjentów i polityki zdrowotnej państwa,
5. Prowadzenie terapii uzależnień i porad psychologicznych dla osób wykluczonych społecznie,
6. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, w zakresie praw terapii uzależnień,
7. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze terapii uzależnień,
8. Propagowanie działalności Fundacji i współpraca ze środkami masowego przekazu,
9. Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla pacjentów i ich opiekunów,
10. Tworzenie raportów, analiz, opracowań,
11. Inne formy działalności edukacyjnej.

§ 10

1. Fundacja może prowadzić w kraju działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego,
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

a) Wydawanie książek (Pkd 58.11.z),
b) Pozostała działalność wydawnicza (Pkd 58.19.z),
c) Badanie rynku i opinii publicznej (Pkd 73.20.z),
d) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (Pkd 85.59.b),
e) Działalność wspomagająca edukację (Pkd 85.60.z),
f) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (Pkd 86.90.e),
g) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dal osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (Pkd 88.10.z),
h) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (Pkd 88.99.z).

3. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest:

a) Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz profilaktyki ochrony zdrowia i terapii uzależnień,
b) Kształcenie oraz podnoszenia wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze profilaktyki ochrony zdrowia oraz terapii uzależnień,
c) Propagowanie postaw prozdrowotnych wśród społeczeństwa,
d) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, prawnymi, instytucjami oraz organizacjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji,
e) Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia i terapii uzależnień,
f) Propagowanie działalności Fundacji i współpraca ze środkami masowego przekazu.

IV. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej wymienionej w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 12

Środkami majątkowymi Fundacji są w szczególności:

1. Środki przekazane przez fundatorów niezależnie od kwoty określonej w § 11,
2. Spadki, zapisy, darowizny i dotacje pochodzące od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy,
3. Wpływy z innych źródeł.

§ 13

1. Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celu Fundacji w formach wymienionych w § 10.
2. Zabrania się:

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

V. ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są:

1. Zarząd,
2. Rada Fundacji.

§ 16

1. Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji.
2. Kadencja członków Rady Fundacji trwa na czas nieokreślony. Kadencja członka Rady Fundacji upływa wraz z:

a) Ze śmiercią,
b) Rezygnacją,
c) Okolicznościami wskazanymi w punkcie 6.

3. Rada Fundacji składa się od 3 do 5 osób. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne, o znacznym autorytecie zawodowym i moralnym, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji,
4. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator,
5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Fundacji poniżej liczby wymaganej statutem pozostali członkowie Rady Fundacji jednogłośnie wybiorą osobę na miejsce członka ustępującego,
6. Osoby powołane do Rady Fundacji:

a) Pełnią swoje funkcje społecznie,
b) Nie mogą być członkami organu zarządzającego,
c) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
e) Rada Fundacji w głosowaniu jawnym wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz uchwala regulamin pracy Rady.
f) Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że uchwały w sprawie zmian w statucie Fundacji wymagają większości co najmniej 2 głosów.

7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

§ 17

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Uchwalanie likwidacji Fundacji,
2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
3. Uchwalanie zmian Statutu,
4. Opiniowanie planów działalności Fundacji,
5. Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
6. Przeprowadzanie przez delegowanych członków Rady okresowych kontroli działalności i gospodarki finansowej Fundacji,
7. Przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
8. Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,
9. Ustalanie regulaminu działania Rady.

§ 18

Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku.

§ 19

1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji,
2. Zarząd Fundacji składa się z 1-4 osób. Członkiem Zarządu może być również Fundator,
3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje przez nieograniczoną ilość kadencji,
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej liczby wymaganej statutem członkowie Rady Fundacji wybiorą osobę na miejsce członka ustępującego,
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który ustala podział prac pomiędzy członkami Zarządu.

§ 20

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenia wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:

a) Uchwalanie programów działania Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji, planowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji;
b) Przyjmowanie, w drodze uchwały, rocznych bilansów Fundacji,
c) Ustalenia wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przez Fundację do wysokości określonej Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - art.9 pkt.2,
d) Składanie oświadczeń woli w przedmiocie przyjęcia spadku lub darowizny,
e) Zawieranie umów rozporządzających, dotyczących majątku Fundacji, umów cywilno-prawnych, umów z pracownikami,
f) Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w tym Statucie dla innych organów,
g) Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

1) Skazania prawomocnym wyrokiem sądowym,
2) Zakończenia kadencji,
3) Odwołania przez Radę Fundacji w przypadku:

- działania na szkodę Fundacji,
- nie uczestniczenia w pracach Zarządu,
- podjęcia działalności konkurencyjnej,
- złożenia rezygnacji.

§ 21

Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a zwłaszcza do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 22

Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

§ 23

W umowach między Fundacją, a członkami Zarządu Fundację reprezentuje osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.

VI. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24

Fundacja ulega likwidacji w wypadkach przewidzianych w ustawie na podstawie Uchwały Rady Fundacji podjętej większością, co najmniej 2 głosów, w obecności, co najmniej 50% członków Rady. Rada Fundacji powołuje likwidatora.

§ 26

Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przeznacza się na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

strojka
Joomla Templates
russia
turne
stati na zakaz