Fundacja Memento

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie było nas stać na pomaganie innym

– Mikołaj Gogol
Fundacja Memento powstała z inicjatywy Macieja Frąckowiaka, który od roku 2001 starał się w swoich okolicach i kręgu zawodowym nieść pomoc medyczną ludziom znajdującym się w potrzebie. Ale to wypadek i ciężka sytuacja, w której się znalazł spowodowały, że postanowił założyć fundację wspierającą potrzebujących. Jako pacjent stałem się osobą bezrobotną z ograniczonymi możliwościami korzystania ze […]

Projekty realizowane przez Fundację Memento

Utworzenie Oddziału Późnej Rehabilitacji

Ludzie cierpiący na różne schorzenia są w jednym zgodni – chcą być rozumiani przez innych i normalnie żyć. Najważniejsze jest zatem zrozumienie pacjenta, które może być osiągnięte między innymi w odpowiednich placówkach medycznych, w atmosferze wzajemnego szacunku i współpracy.

Fundacja Memento podjęła wyzwanie, jakim jest wsparcie w utworzeniu Oddziału Później Rehabilitacji oraz Oddziału Onkologii Klinicznej. Pomysłodawcą tego projektu jest lek. med. Maciej Frąckowiak, kierujący Placówką Medyczną NZOZ MAFRO-MED, który dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu zawodowemu i wiedzy merytorycznej bezinteresownie pomaga ludziom w potrzebie.
Oddział Późnej Rehabilitacji W ramach działalności Oddziału Późnej Rehabilitacji planowane jest świadczenie usług medycznych mających na celu przywrócenie zdrowia i aktywności Pacjentów na zasadach kompleksowego leczenia zgodnie z uznanym na świecie Polskim Modelem Rehabilitacji wypracowanym przez profesora Degę. Zasadnicza działalność Oddziału Późnej Rehabilitacji docelowo opierać się będzie na świadczeniach refundowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, co pozwoli na zapewnienie szerokiego dostępu do kompleksowej rehabilitacji.

Oddział Późnej Rehabilitacji między innymi obejmował będzie działalność w zakresie:

– Prowadzenia zabiegów leczniczych z zakresu odblokowania stawów międzykręgowych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do usuwania bólu kręgosłupa występującego w dyskopatiach, leczenie rehabilitacyjne zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa i stawów kończyn, wyciąg szyjny i lędźwiowy kręgosłupa
– Masażu: relaksacyjnego, hydromasażu leczniczego, wanny, segmentalnego, łącznotkankowego, okostnowego, powięziowego, drenażu limfatycznego, refleksoterapii oraz akupresury dłoni i stóp
– Gimnastyki usprawniającej – ćwiczenia w UGUL, bieżnia, rotor, wiosło, rower, wspinacz, drabinka, piłka lekarska, ciężarki, sprężyny, atlas rehabilitacyjny, pas wibracyjny, materace wibracyjne
– Rekonwalescencji poszpitalnej dorosłych i dzieci w domu chorego wykonywanej przez specjalistów rehabilitacji w ramach działalności ambulatoryjnej.

Działalność dotycząca przychodni

W ramach projektu planowane jest świadczenie usług medycznych przez wysoko specjalizowanych lekarzy. Działalność przychodni polega na udostępnieniu wyposażonych gabinetów dla lekarzy, którzy będą prowadzić bezpłatne konsultacje z zakresu:

– neurologii
– reumatologii
– ortopedii
– interny
– kardiologii psychosomatycznej
– psychologii
– dietetyki
– dermatologii
– onkologii klinicznej
– chirurgii jednego dnia

Przestrzeń na otwartość

Program Przestrzeń na Otwartość jest cyklem zajęć i warsztatów, promujący zdrowy styl życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, biernym formom spędzania wolnego czasu, wyrównywania dysproporcji w dostępie do świadczeń i usług zdrowotnych, rozwijaniu programów służących utrzymaniu kondycji psychofizycznej.

Głównym obszarem zainteresowania projektu jest:

  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i dodatkowo zagrożonych zachorowaniem lub już cierpiących na chorobę nowotworową z orzeczoną niepełnosprawnością (najczęściej całkowita niesamodzielność, zasiłek pielęgnacyjny). Oferta terapeutyczna w ramach tej grupy skierowana jest do osób z utrudnionym dostępem do specjalistycznej pomocy terapeutycznej spowodowanej:

– brak oferty terapeutycznej ambulatoryjnej dla osób z tej grupy ryzyka na terenie lokalnym,
– niski poziom edukacji w społeczeństwie w zakresie zdrowia i choroby psychicznej, przebiegu i leczenia choroby nowotworowej,
– stereotypy społeczne dotyczące chorób psychicznych, choroby nowotworowej,
– lęk rodziny związany zachorowaniem osoby bliskiej, ograniczony wybór opieki specjalistycznej,
– lęk osoby cierpiącej na zaburzenie psychiczne przed chorobą somatyczną, interwencją medyczną,
– niewiedza dotycząca możliwości poszukiwania wsparcia, jego źródeł w obrębie pomocy Państwa jak i organizacji pozarządowych,
– niewystarczająca opieka i wsparcie dla osób w procesie readaptacji,
– brak wytrwałości byłych pacjentów, podatność na niepowodzenia w procesie readaptacji.

  • Przeciwdziałanie pogłębianiu się patologii u osób z grupy ryzyka zaburzeń psychicznych cierpiących na chorobę nowotworową z orzeczoną niepełnosprawnością:

– stworzenie dostępu do oferty terapeutycznej jakiej nie zapewnia NFZ,
– przeciwdziałanie marginalizacji wpływu stanu psychicznego na przebieg leczenia onkologicznego,
– zwiększanie psychoonkologicznej świadomości pacjentów, środowiska lokalnego, budowanie psychoonkologicznej postawy w społeczeństwie,
– zbyt małe wsparcie rodzinne i środowiskowe dla pacjentów,
– brak inicjatywy ze strony pacjentów w zakresie korzystania z profesjonalnej pomocy terapeutycznej, poczucie braku dostępności, osamotnienia w chorobie, naznaczenia,
– brak świadomości środowiska dotyczącego znaczenia zwiększania dostępności do życia kulturalnego, do tego co ze względów zdrowotnych jak i materialnych pozostaje po za granicą świadomości pacjentów,
– brak źródeł finansowania,
– brak możliwości lokalowych.

  • Przeciwdziałanie izolacji społecznej i niszczeniu indywidualności osób dorosłych z orzeczoną niepełnosprawnością, cierpiących na zaburzenia psychiczne i chorobę somatyczną zagrażającą życiu i zdrowiu,
  • Wspieranie członków rodzin osób z orzeczona niepełnosprawnością zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie działań samopomocowych, dostarczanie informacji oraz pomaganie w nabywaniu umiejętności aktywnego poszukiwania informacji,
  • Stymulowanie budowy działań animacyjnych, które umożliwiają wykorzystanie doświadczeń członków rodzin do budowania dla nich wsparcia,
  • Wzmacnianie psychoedukacji środowiska lokalnego i globalnego, pokazywanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozycji ich potencjału i możliwości, przeciwdziałanie: stereotypom społecznym, przekonaniom samych chorych o bezużyteczności społecznej.

 
Projekt Przestrzeń na Otwartość jest realizowany w IV Blokach tematycznych:

I. Blok Umysł Ponad Ciałem:

– Treningi psychologiczne (Antystresowy, Komunikacji, Asertywności),
– Ambulatoryjne wsparcie psychiatryczne,
– Ambulatoryjne wsparcie psychoterapeuty uzależnień,
– Interwencje kryzysowe,

II. Blok Dbam o Siebie:

– Warsztaty grupowe z elementami fizjoterapii,
– Zajęcia grupowe z choreoterapii,
– Warsztaty z dietetyki,

III. Blok Budzimy Się:

– Zajęcia grupowe z fotografiki,

IV. Blok Stylizacja Siebie i Otoczenia:

– Warsztaty z wizażystą, kosmetologiem, fryzjerem,
– Warsztaty plastyczne: Stylizacja otoczenia i siebie:

a) Biżuteria, upiększamy otoczenie i siebie,
b) Malowanie na szkle i porcelanie,
c) Elementy florystyczne i metody decoupage.

Program CANDIS

Program CANDIS jest indywidualnym programem terapeutycznym, opracowanym z myślą o osobach, które mają problemy z powodu używania marihuany bądź haszyszu i chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Adresowany jest do osób powyżej 16 roku życia, wykorzystując założenia i metody dialogu motywującego oraz koncepcje behawioralno – poznawcze.

Konopie są najpopularniejszym i najczęściej używanym narkotykiem. Niestety, obok doznań, jakich dostarczają, niosą ze sobą niebezpieczeństwo uzależnienia.
O pierwszych negatywnych objawach wynikających z używania marihuany lub haszyszu można mówić, gdy:
• Z powodu ich używania zaniedbujesz ważne obowiązki w pracy, w szkole lub domu,
• Używasz marihuany lub haszyszu często i w dużych ilościach lub dłużej niż zamierzałeś,
• Bezskutecznie próbujesz ograniczyć lub kontrolować ich używanie,
• Stwierdzasz, że ta sama ilość konopi nie ma już takiego działania jak wcześniej, bądź musisz używać więcej dla uzyskania poprzednich efektów,
• Odczuwasz napięcie, podenerwowanie, dopada Cię lęk lub depresja, gdy nie palisz przez dłuższy czas,
• Z powodu marihuany lub haszyszu zaniedbałeś przyjaźnie, a także swoje pasje i realizowane
w wolnym czasie zainteresowania,
• Wchodzisz w konflikt; z prawem, z rodzicami, partnerką/partnerem, odsuwasz się od przyjaciół, popadasz w problemy finansowe i zdrowotne.

Program obejmuje 10 sesji o charakterze indywidualnych rozmów z terapeutą, które realizowane są
w ciągu 2-3 miesięcy. Uczestnicy programu nabywają umiejętności ułatwiające utrzymywanie abstynencji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz komunikowania się. Zajęcia koncentrują się na budowaniu motywacji do zmiany zachowania oraz wzmacnianiu kompetencji
i umiejętności przydatnych w utrwalaniu pożądanych zachowań. Interesującym założeniem programu jest fakt indywidualnego ustalania celów terapii przez pacjenta i terapeutę, zmierzających do abstynencji, jak i ograniczenia używania narkotyków z uwzględnieniem pozostałych problemów związanych z codziennym życiem, pracą i środowiskiem społecznym, które mogą stanowić przeszkodę w ograniczeniu używania konopi lub rezygnacji z ich używania.


Terapia składa się z kilku etapów:
Wielu użytkowników konopi chciałoby wyzwolić się od nałogu, jednak wewnętrzny konflikt
„za i przeciw” stanowi w tym wielką przeszkodę. Dlatego na początku terapii pracuje się głównie nad usunięciem wątpliwości i wzmocnieniem motywacji do zmiany.
Terapia koncentruje się na pracy nad umiejętnościami, które pomogą w zredukowaniu lub całkowitym zaprzestaniu używania konopi. Jej zakres obejmuje m.in. strategie radzenia sobie w sytuacjach ryzyka, stwarzających niebezpieczeństwo nawrotów, a także techniki, które pomagają wytrwać w decyzji po zaprzestaniu palenia.

Jeśli masz problem z prawem z powodu używania przetworów konopi, możesz skorzystać z programu CANDIS w związku z art. 72 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 72 ust.1;

„Jeśli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie”.

Fundacja Memento przy współpracy z Poradnią MAFRO-MED jest obecnie jedynym realizatorem programu CANDIS w Poznaniu.
Jeśli chciałabyś/chciałbyś uzyskać więcej informacji o programie, zapraszamy do kontaktu z naszą placówką

Program wzmacniania rodzin 10 – 14

Program podstawowy trwa 7 tygodni, w systemie 1 sesja raz w tygodniu, każde spotkanie trwa 120 minut.

Fundacja Memento jest realizatorem programu Wzmacniania Rodzin, który przedstawia typowe sytuacje zachodzące pomiędzy rodzicem a dzieckiem w procesie wychowywania. Celem programu jest zestawienie metod i form przyjętych w procesie edukacyjno-korekcyjnym na rzecz rodzin, w których rodzice biorą odpowiedzialność za los swoich dzieci.

Współczesne zagrożenia związane z okresem dorastania i dojrzewania, takie jak alkohol, narkotyki i inne używki, są często źródłem ich późniejszych ryzykownych zachowań. Zatem celem nadrzędnym projektu jest przygotowanie zarówno rodziców, jak i ich dzieci do pozyskania wiedzy i umiejętności praktycznych, które niewątpliwie wzmacniają i wspierają postawę prorodzinną i prozdrowotną. Tym samym ograniczają one ryzyko picia alkoholu i używania narkotyków przez dzieci i nastolatków, ale także pozwalają rodzicom zapobiec generowaniu problemów związanych z zachowaniem w okresie ich dojrzewania.

Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki bezpośredniemu uczestnictwu w programie zarówno rodziców, jak i dzieci, wśród których nie ma czynnej patologii przejawiającej się uzależnieniami.

W przypadku rodzin liczących więcej niż trzy osoby, w sesji programu bierze udział jeden rodzic wraz z jednym dzieckiem.

Wspieramy przedszkola

Fundacja Memento jest autorem projektu pod hasłem „Wspieramy Przedszkola”, który ma na celu stworzenie godnych warunków edukacyjno-rozwojowych dla dzieci z obszarów wiejskich na terenie całego kraju. To właśnie przedszkola z terenów wiejskich często borykają się z kłopotami finansowymi, z brakiem podstawowych narzędzi edukacyjnych i rozwojowych oraz zabawek. Pierwsza placówka objętą tą akcją to przedszkole w miejscowości Dubin. Nasza pomoc koncentruje się na adaptacji istniejących pomieszczeń oraz ich wyposażenie w najpotrzebniejsze rzeczy.
Władze Gminy, kadra nauczycielska oraz personel to osoby zaangażowane w tworzenie tej placówki i dzięki nim przedszkole „tętni życiem”. Niestety, choć poziom zaangażowania tych osób w stworzenie warunków edukacyjnych dla dzieci jest bardzo duży, trudno uniknąć pewnych problemów. Niezbędne remonty oraz coroczna konserwacja budynku pochłaniają olbrzymie nakłady finansowe, które są często ponoszone kosztem elementarnego wyposażenia przedszkola w zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal zajęciowych i inne najpotrzebniejsze rzeczy do codziennego funkcjonowania.

Fundacja Memento podjęła decyzję o zaangażowaniu się w wyremontowanie oraz wyposażenie salek przedszkolnych w najpotrzebniejsze sprzęty. Na tym etapie zorganizujemy zbiórkę artykułów budowlanych, elektrycznych, gospodarstwa domowego oraz artykułów szkolnych, zabawek oraz rzeczy, które usprawnią i ułatwią codzienne funkcjonowanie tej placówki. Liczymy na każdą pomoc, która poprawi jakość życia przedszkolaków.

Plany mamy bardzo ambitne i nie tracimy nadziei, że nie pozostaniecie Państwo obojętni wobec ogromu potrzeb tych dzieciaków. Każdy z Was może mieć udział w akcji doposażenia przedszkola, która daje nadzieję tym, którzy ją utracili.

Wierzymy, że prośba ta znajdzie Państwa uznanie. W przypadku pytań dotyczących akcji prosimy o kontakt z naszą Fundacją. Można nam również pomóc, dokonując wpłaty na konto Fundacji Memento z dopiskiem „Wspieramy Przedszkola”

Ludzie Fundacji

Zarząd Fundacji Memento tworzą osoby związane z organizacją od początku jej istnienia. Będąc jednocześnie pracownikami placówek medycznych nieustannie niosą pomoc osobom uzależnionym oraz potrzebującym pomocy. lek. med. Maciej Frąckowiak, Prezes i założyciel Fundacji Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy, lekarzy dentystów w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu, Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień w Poznaniu, Absolwent wydziału Lekarskiego Uniwersytetu […]

Aktualności

Zapraszamy na charytatywny koncert w wykonaniu Marianny Plakuevy-Olejniczak (9 grudnia 2023 r.) w Poznaniu

Fundacja Memento w porozumieniu z Klubem Osiedlowym Orle Gniazdo na poznańskich Ratajach, w dniu 9 grudnia br. organizuje koncert charytatywny dla mieszkańców osiedla oraz wszystkich zainteresowanych. Rozpoczęcie wydarzenia o godzinie 17:00

Artystka urodziła się w Archangielsku, nad morzem Białym, do Polski zaś przyjechała na studia, gdzie rozwijała swój muzyczny talent, śpiewając w chórze uniwersyteckim Jacka Sykulskiego. Podczas koncertu towarzyszyć jej będzie akompaniator Sebastian Badziągowski, który na co dzień współpracuje z Poznańską Szkołą Baletową.

W programie piosenki miłosne z repertuaru m.in. Ewy Demarczyk, Anny German oraz Anny Jantar.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Funcaja Memento poprzez działania w kulturze (koncerty wystawy, spotkania z artystami i ciekawymi ludźmi) zbiera pieniądze na leczenie chorób rzadkich w tym choroby parkinsona. Celem Fundacji jest stworzenie specjalistycznej kliniki.

Miejsce wydarzenia:
Dom Kultury „Orle Gniazdo” os. Lecha 43, Poznań, Wielkopolskie 61-294 Polska (+ Google Map) Telefon: 61 877 78 42

Więcej informacji: https://osiedlemlodych.pl/wydarzenia/zimowy-koncert/

Podziękowanie za współpracę

Chcielibyśmy bardzo podziękować pani Elżbiecie Waluch za wieloletnią współpracę z naszą fundacją. Życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!

19.10.2018 Rawicz prawdopodobnie najlepszą lokalizacją innowacyjnej kliniki rehabilitacji

Za mną kolejne owocne spotkanie ze Starostą Rawickim – panem Adamem Sperzyńskim. Wcześniej wspólnie uzgodniliśmy, że znajdujący się w Rawiczu obiekt, budynek po przyszpitalnym internacie, idealnie nadaje się na nowoczesną klinikę rehabilitacji z terapią uzależnień, reasekuracyjną terapią wzajemną, nad którą pracujemy. Bardzo przychylny naszemu pomysłowi jest również prezes zarządu rawickiego szpitala pan Tomasz Paczkowski. Aktualnie prowadzimy negocjacje warunków dotyczących podpisania umowy na przejęcie tego obiektu przez moją Fundację Memento oraz jesteśmy w trakcie tworzenia dokumentacji na potrzeby programu unijnego.

Rawicz jest świetnym miejscem z uwagi na jego lokalizację – pomiędzy Wrocławiem, a Poznaniem, przy drodze szybkiego ruchu S5. Sam budynek byłego internatu odpowiada warunkom przystosowania go do funkcjonowania jako klinika, a dodatkowo w Rawiczu znajduje się zakład karny, z którym nasza klinika mogłaby nawiązać współpracę w ramach wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w takich miejscach, ich aktywizacji zawodowej oraz pomocy rehabilitacyjnej na wielu obszarach.

W naszej klinice chorzy po traumach czaszkowo mózgowych, wylewach byliby wspierani przez pacjentów z obszaru uzależnień i wykluczeń oraz profesorów szerokiego zakresu specjalizacji stanowiących zespół badawczy. Rehabilitacja ruchowa, przy zastosowaniu najnowszych technologii, w tym egzoszkieletu, dodatkowo rehabilitacja przez sztukę w wielu wymiarach – malarstwo, rzeźbę, muzykę. Całość tworzy innowacyjny program badawczy, bo na badaniach i wkładzie w rozwój naszych dziedzin medycyny i nowoczesnych metod rehabilitacji chcemy się skupić. Wszystko to, żeby jeszcze lepiej pomagać naszym pacjentom.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to konkurs na projekt zostanie rozstrzygnięty w połowie grudnia, a program i finansowanie zostanie uruchomiony w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jest to program unijny dotujący projekty innowacyjne i projekty badawcze.

Co ważne – nasz innowacyjny projekt obejmie swoim działaniem nie tylko województwo wielkopolskie, ale również dolnośląskie i lubuskie!

Wstępne wspólne ustalenia między naszą fundacją, władzami powiatu oraz prezesem rawickiego szpitala prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zapiszemy w formie pisemnego porozumienia.

16.03.2018 Przygotowania do wydarzenia

Dziś odebraliśmy z drukarni plakaty, zaproszenia i kartki cegiełki. Ponadto odbyliśmy spotkanie organizacyjne odnośnie eventu w dniu 6.04.2018.

13.03.2018 Nagroda „Osobowość Roku 2017”

Bardzo miło nam poinformować, że Maciej Frąckowiak, założyciel Fundacji Memento został uhonorowany przez redakcję Głosu Wielkopolskiego nagrodą Osobowość Roku 2017 – I miejsce w powiecie rawickim w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”.

http://www.gloswielkopolski.pl/plebiscyty/osobowosc-roku/a/osobowosc-roku-2017-wybralismy-wyjatkowych-ludzi-z-naszego-regionu,12790408/

09.03.2018 Wydarzenie artystyczne dla miasta Poznania coraz bliżej

Fundacja Memento Macieja Frąckowiaka zaprasza na „Wydarzenie artystyczne dla mista Poznania” podczas którego wystąpią artyści śpiewacy oraz studenci wydziału wokalno-aktorskiego pod dyrekcją Agnieszki Nagórki.

Ponadto odbędzie się wernisaż dzieł wybitnych artystów plastyków miasta Poznania.

Data i miejsce: 06.04.2018, Bazar Poznański, godz. 18:00. Zapraszamy!

09.03.2018 Plakat i zaproszenie

Dzięki uprzejmości prof. Mirosławowi Pawłowskiemu mamy projekt plakatu na wydarzenie! Serdecznie dziękujemy!

08.03.2018 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Tutaj powstały logo i plakat dla Fundacji. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

1
2
3
4
5

08.03.2018 Nowe logo Fundacji Memento

Od 8. marca 2018 roku nasza fundacja dzięki panu prof. Krzysztofowi Kochnowiczowi posiada profesjonalne logo, które ukazuje ideę fundacji jaką jest wzajemna pomoc. Serdecznie dziękujemy panu profesorowi!

01.01.2018 | Aukcja dzieł sztuki, najbliższe spotkania i rozmowy.

Cały czas coś się dzieje, a przecież koniec roku to czas na podsumowania i jakiś wypoczynek. Nie dla mnie, ale może to tak w moim życiu ma być.

A więc terminarz na najbliższe dni wygląda następująco:

2.01.2018 wizytacja NFZ w nowych gabinetach w Poznaniu przy Strzeleckiej 41.

3.01.2018 mam spotkanie z Zastępcą Dyrektora Wydziału Kultury, p. Cezarym Ostrowskim, a temat to event Fundacji Memento – duża aukcja dzieł sztuki artystów plastyków, tych którzy w roku 1978 byli uczestnikami pleneru w Starym Sielcu. Mamy już dzieła, grafiki, obrazy między innymi profesora Berdyszaka.

4.01.2018 spotkanie z Panią Dyrektor Agnieszką Pachciarz, szefową NFZ w Wielkopolsce. Tutaj rozmowa dotyczyć będzie sytuacji w byłym centrum medycznym „Małgorzata” w Śremie. Do listopada pracowałem tam jako asystent w oddziale onkologii klinicznej. Mam nadzieję pozyskać dwa piętra i stworzyć innowacyjny oddział rehabilitacji z terapią uzależnień, reasekuracyjną terapią wzajemną, nowoczesną i innowacyjną z wykorzystaniem egzoszkieletu. W sumie to taki program odpowiednio zmodyfikowany, dzięki któremu mi osobiście udało się po raz drugi stać się aktywnym człowiekiem.

To tyle. Dużo zdrowia i szczęścia w Nowym Roku dla wszystkich!

28.12.2017 | Nowa strona internetowa Fundacji Memento

Ciągle prężnie działamy, dlatego postanowiliśmy uruchomić nową, bardziej czytelną i 'na czasie’ stronę internetową. Wkrótce uruchomimy profil w mediach społecznościowych (facebook), aby móc sprawniej komunikować o działalności fundacji i wymieniać się informacjami, uwagami, cennymi wiadomościami.